Vekaletname Örneği

Temsil ve ilzama yetkili bulunduğum ............................................................ 
nam ve hesabına markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller,
coğrafi işaretler, resimler ve markaların tescilini talep eden dilekçeler vermeye 
ve bu uğurda Türk Patent Enstitüsü ve Dünya Fikri Mülkiyet TeşkilatıWIPO ile 
ilgili diğer makamlar nezdinde bizi temsile ve bugün yürürlüktebulunan ve ileride 
yürürlüğe girmesi muhtemel bulunan kanun hükümlerine uygunolarak gereken 
tüm muameleleri adımıza takibe, tam yetki ile imzalamaya, buişlere dair bütün 
evrak ve vesikaları vermeye, almaya, bu hususla ilgili  defterleri imzalamaya, 
her nevi beyan ve itirazlarda bulunmaya, kurum nezdinde  neticelendirmeye, 
markaların, patentlerin, faydalı modellerin, endüstriyel  tasarımların ve coğrafi 
işaretlerin, tescil belgesi asıllarını ve resmi suretlerini  talep ve istihsale ve bunlara 
ait her nevi harçları tediyeye, veya istirdada   ve bunlara ait muamelelerin
tahakkuk ve sonuçlandırılması için yapılması gerekenherşeyi yapmaya 
.......................................................... vekil tayin ettim.

Tarih:.....................

İmza:.....................

Vekil Eden:..............

Ünvanı:..................

Geri Dön

Benzer Yazılar