Lorem ipsum

Patent / Faydal? Model Tan?m?


Bulu?;
"teknoloji alan?ndaki herhangi bir spesifik sorunun zm" olarak tan?mlanmaktad?r. 

Patent;
bulu? sahiplerine bulu?lar?n? ayr?nt?l? olarak a?klamalar? kar??l???nda verilen bir belge olup, bulu? sahibinin bulu? konusu rn belirli bir sre retme, kullanma, satma veya ithal etme hakk?d?r.

Patent Hakk?;
Geleneksel terminoloji ile s?nai mlkiyet haklar?n?n iinde nemli bir yer tutan, zellikle teknoloji transferinin arac? olmas? bak?m?ndan geli?mekte olan lkeleri daha ok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ili?kin hakt?r.

Patent;
- Trkiye'de ve dnyada yeni olan,
- Sanayiye uygulanabilen ve
- Tekni?in bilinen durumunun a??lmas? kriterlerine uygun olan bulu?lar?n, sahiplerine belirli bir sre (20 y?l), bu bulu? konusu rn retme ve pazarlama hakk?n?n tan?nmas?d?r.

Yenilik:
Bulu?un daha nce ba?kalar? taraf?ndan yaz?l? olarak yada uygulanarak a?klanmam?? olmas?, yani mutlak yeniliktir.

Sanayiye Uygulanabilirlik:
Bulu?un tmyle kuramsal olmak yerine prati?e uygulanabilir zellik ta??mas? yani, sanayinin herhangi bir dal?nda retilebilir veya kullan?labilir nitelikte olmas? demektir.

Tekni?in Bilinen Durumunun A??lmas?: Konuda uzman bir ki?inin kolayca d?np uygulamaya  koyamayaca?? nitelik anlam?ndad?r.

Patent sistemi, bulu? sahibine, bulu?unu kullanma ve kulland?rma konusunda belirli bir sre ayr?cal?k veren ve bylece bulu? yap?lmas?n? zendirerek sanayinin geli?mesine yard?m eden ve bugn btn
geli?mi? lkelerce kabul edilerek uygulanan bir sistemdir.

Faydal? Model Tan?m?

- Trkiyede ve dnyada yeni olan,
- Sanayiye uygulanabilen ( tekni?in bilinen durumunu a?ma kriterinin aranmad??? ) bulu?lara 10 y?l sre ile retim, pazarlama hakk?n?n verilmesidir.

Faydal? Model korumas?n?n yarar?n? k?saca zetlemek gerekirse; zellikle inceleme sistemindeki farkl? dzenleme nedeniyle patent verilmesine oranla, faydal? model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de mali a?dan daha elveri?lidir. Di?er taraftan, zellikle gnmzde, kk ve orta byklkteki i?letmelerin gerekle?tirdi?i yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen ayn?s?n?n yap?larak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Kk ve orta byklkteki bu i?letmelerin, mtevaz? da olsa, bu bulu?lar?n? faydal? model belgesi vererek korumak, onlar?n ekonomik varl?klar?n?n idamesine hizmet edecektir. Ba?ka bir deyi?le, faydal? model korumas?, tecavz fiillerine kar?? patent korunmas?na oranla daha abuk ve seri bir i?lev grecek ?ekilde dzenlenmi?tir.


Geri Dön