Lorem ipsum

Patent Olamayacak Bulu?lar

1.Ke?ifler, bilimsel teoriler, matematik metotlar?;
2.Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ili?kin plan, usul ve kurallar;
3.Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteli?i olan yaratmalar, bilgisayar yaz?l?mlar?;
4.Bilginin derlenmesi, dzenlenmesi, sunulmas? ve iletilmesi ile ilgili teknik yn bulunmayan usuller;
5.?nsan veya hayvan vcuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vcudu ile ilgili te?his usulleri.
Bu maddenin birinci f?kras?n?n ( 3 ) bendindeki hkm bu usullerin herhangi birinde kullan?lan terkip ve maddeler ile bunlar?n retim usullerine uygulanmamaktad?r. Bu maddenin birinci f?kras?nda say?lanlar iin mnhas?ran koruma talep edilmesi halinde patent verilmemektedir.


Geri Dön