Lorem ipsum

?ncelemeli / ?ncelemesiz Patent

?ncelemeli Patentler: Ba?vuru tarihinden itibaren 20 y?l sre ile geerli olup, ara?t?rma raporunun al?nmas?ndan sonra, bulu?un patentlenebilirlik kriterlerine gre incelenmesi sonucunda elde edilen belgelerdir.

?ncelemeli patent sisteminde i?lem basamaklar?  (20 y?ll?k) ;
- Ba?vuru, inceleme  i?lemi iin  ilgili kurumun anla?mal? bulundu?u inceleme ofislerinden birine gnderilmektedir.
  (10-12 ay ilgili ofisin yo?unlu?una gre de?i?ir.)
- ?nceleme raporunun sonucu olumsuz oldu?u taktirde 3 kez inceleme hakk? bulunmaktad?r.
- ?nceleme sonucu olumlu oldu?u taktirde belgeye ba?lanma i?lemleri ba?lamaktad?r.
- ?lgili kurum taraf?ndan Belgeye Ba?lanma karar? bildirilmektedir.    (3 ay)
- Belgeye ba?lanma harc? yat?r?lmaktad?r.      (3 ay)
- Ba?vurunun belgeye ba?land???na ili?kin ilan yay?nlanmaktad?r.
- ?lgili kurum taraf?ndan Belge gnderilmektedir.      (1-3 ay)

 ?ncelemesiz Patentler : Ba?vuru tarihinden itibaren 7 y?l sre ile geerli olan ve ara?t?rma raporunun al?nmas?ndan sonra, patentlenebilirlik kriterlerine gre herhangi bir inceleme yap?lmadan verilen belgelerdir. ?ncelemesiz patentlerde 7 y?ll?k patent sresi dolmadan patent incelemeli sisteme evrilebilmektedir.

?ncelemesiz patent isteminde i?lem basamaklar? (7 y?ll?k) ;
Ba?vuruda inceleme i?lemi yap?lmadan yukar?da bahsedilen belgeye ba?lanma a?amalar? ba?lamaktad?r.

Geri Dön