Lorem ipsum

Yurtd??? Patent / Faydal? model Ba?vurular?


Patentler, tm di?er s?nai mlkiyet haklar?nda oldu?u gibi bulundu?u lkenin s?n?rlar? ierisinde korunmaktad?r.Bu nedenle, Trkiye'de yap?lan bir patent / faydal? model ba?vurusu sadece Trkiye s?n?rlar? ierisinde geerli olmaktad?r.Yurtd???nda koruma sa?lanmak istenirse bireysel yada toplu patent ba?vurular? mevcut bulunmaktad?r.

Bireysel ba?vurular, her lkenin mevzuat?na gre tek tek yap?lan ba?vurularla sa?lanmaktad?r.Topluluk ba?vurular? ise, birliklerin ye oldu?u merkez ofislere yap?lmaktad?r.

Topluluk Ba?vurular? ;

- PCT Ba?vurusu
- EP Ba?vurusu
- OAPI UNION Patent Ba?vurusu
- GCC Patent Ba?vurusu
- ARIPO Patent Ba?vurusu
- AVRASYA Patent Ba?vurusu ?eklinde yap?lmaktad?r.

PCT Ba?vurular?

Patent ??birli?i Anla?mas? ( PCT ) dnya ap?nda 125'i a?k?n lke iin basitle?tirilmi? patent ba?vuru sistemini sunmaktad?r.Ba?vuru sahiplerine oklu ulusal ba?vuru veya blgesel ba?vuru yerine birok lkeyi kapsayacak ?ekilde uluslararas? ba?vuru yapma olana?? sa?lamaktad?r. Uluslararas? fazda, uluslararas? bir ara?t?rma ve talep halinde uluslararas? n inceleme yap?lmaktad?r. Ulusal veya blgesel fazda patent daha sonra ilgili patent ofisleri taraf?ndan tescil edilmektedir.

Patent ??birli?i Antla?mas? ( PCT ) n?n sa?layaca?? yararlar :

- Tek bir ba?vuruyla seilen tm ye lkelerde koruma sa?lanmas?.
- Seilen tm ye lkelerde d?k maliyetle tescil imkan?.
- Koruman?n daha k?sa zamanda kesinle?mesi.
- Ortak bir dil kullan?m?
- Ortak para birimi kullan?m?

PCTye ye lkeler Listesi


- A.B.D. - Orta Afrika Cumhuriyeti - Almanya
- Antigua - Arnavutluk - Avustralya ve Barbuda
- Afganistan - Andorra - Arjantin
- Angola - Avusturya - Azerbaycan
- Bahamalar - Barbados - Burundi
- Banglade? - Bolivya - Brunei
- Bahreyn - Beyaz Rusya - Belika
- Belize - Benin - Birle?ik Arap Emirlikleri
- Birle?ik Tanzanya Cumh - Bosna Hersek - Botsvana
- Brezilya - Bulgaristan - Burkina Faso
- Cezayir - ad - ek Cumhuriyeti
- in - Cibuti - Danimarka
- Demokratik Kore Cumh. - Dominik Cumhuriyeti - Dominika
- Eritre - Ekvator - Ekvator Ginesi
- Endonezya - Ermenistan - Estonya
- Etiyopya - El Salvodar - Fas
- Fildi?i Sahilleri - Filipinler - Finlandiya
- Fiji - Fransa - Guatemala
- Gabon - Gambiya - Gana
- Gine - Gine Bissau - Gney Afrika
- Grenada - Guyana - Grcistan
- H?rvatistan - Hindistan - Haiti
- Honduras - Hollanda - Irak
- ?ran - ?ngiltere - ?rlanda
- ?spanya - ?srail - ?sve
- ?svire - ?talya - ?zlanda
- Japonya - Kamerun - Kanada
- Kazakistan - Kenya - K?br?s
- K?rg?zistan - Kolombiya - Kongo
- Kore Cumhuriyeti - Kosta Rika - Kba
- Lesoto - Letonya - Liberya
- Lihten?tayn - Litvanya - Lksemburg
- Maldivler - Myanmar - Malezya
- Malta - Maritus - Macaristan
- Madagaskar - Makedonya Cumh. - Malavi
- Mali - Meksika - M?s?r
- Mo?olistan - Moldova Cumh. - Monako
- Bhutan - Moritanya - Mozambik
- Nambiya - Nijerya - Nikaragua
- Norve - Nepal - Nijer
- Umman - rdn - zbekistan
- Papua Yeni Gine - Polonya - Portekiz
- Romanya - Rusya Fed. - Sen Lusia
- Sen V?nsent ve Grenadinler - Senegal - S?rbistan
- Sierra Lione - Singapur - Slovakya
- Slovenya - Srilanka - Sudan
- Suriye - Svaziland - Suudi Arabistan
- San Marino - Samoa - Surinam
- Saint Kitts ve Nevis - Sao Tome - Somali
- ?ili - ?eysel Adalar? - Uganda
- Ukrayna - Tacikistan - Tayland
- Togo - Trkiye - Trinidad ve Tobago
- Tunus - Trkmenistan - Tonga
- Karada? - Komor - Kongo Demokratik Cum.
- Kamboya - Jamaika - Kuveyt
- Laos - Lbnan - Libya
- Panama - Peru - Katar
- Pakistan - Paraguay - Ruanda
- Yemen - Yeni Zelanda - Yunanistan
- Venezuella ve Principe - Vatikan - Vietnam
- Zambiya - Zimbabve  EP Ba?vurular?

Avrupa Patent Ba?vurular? (EP)

Ba?vuru sahibine , tek bir Avrupa Patenti ba?vurusuyla birok Avrupa lkesinde patent korumas? sa?lamaktad?r. Patent sahibi, patentinin hangi lkeleri kapsayaca??na karar vermektedir. Avrupa Patentleri , Avrupa Patent Ofisi ( EPO ) taraf?ndan tek ve merkezle?tirilmi? bir prosedrle ofisin 3 resmi dilinden ( ?ngilizce , Frans?zca veya Almanca ) birinde verilmektedir.

Avrupa Patentleri belirlenen her bir ye lkede bir ulusal patentle ayn? yasal etkiye sahip olmaktad?r.

Avrupa Patent Szle?mesinde patentlenebilirlik kriterleri;

- Yenilik
- Bulu? basama?? ( tekni?in bilinen durumunun a??lmas? )
- Sanayiye uygulanabilirlik

Avrupa Patent Sisteminin Avantajlar? :

Ba?vuru Sahipleri iin ;

-Birok lkede patent korumas? sa?layan, 
-Zaman tasarruflu,
-D?k maliyetli ba?vuru yntemidir.
-EPCye ye tm lkelerde tek tescil prosedr ile daha kolay bir uygulama sa?lamaktad?r.
-Her Avrupa Patenti iin inceleme prosedr uygulanmakta ve bylece sadece kay?t sistemi 
 ile i?lem yapan lkeler iin de sa?lam bir patent elde edilebilmektedir.

Kamu ?in ;

-En son teknolojiye ula?ma imkan?,
-Teknoloji transferinin kolayla?t?r?lmas?,
-Alternatif bulu?lar iin ara?t?rman?n te?viki,
-Teknik ve Pazar e?ilimlerinin belirlenmesi,
-AR-GE Faaliyetlerinin tekrar?n?n nlenmesi,

Avrupa Patent Szle?mesine ye lkeler

- Almanya - Avusturya
-Belika - Bulgaristan
- ek Cumhuriyeti - Danimarka - Estonya - Finlandiya
- Fransa - Gney K?br?s Rum Ynetimi - Hollanda - H?rvatistan
- ?ngiltere - ?rlanda - ?spanya - ?sve
- ?svire - ?talya - ?zlanda - Lihten?tayn
- Lxemburg - Macaristan - Malta - Makedonya
- Monako - Norve - Polonya - Portekiz
- Romanya - Slovakya - Slovenya - Trkiye
-Yunanistan - Litvanya - Letonya - San Marino

 * ye Olmayan Ancak, ?stek zerine Avrupa Patentleri ?in Tan?nan lkeler

   -  Arnavutluk
   -  Bosna Hersek
   -  S?rbistan

AVRASYA (Eurasian) Patent Ba?vurular?

Szle?meye ye Olan lkeler

Azerbaycan

K?rg?zistan

Grcistan

Ermenistan

Moldova

Tacikistan

Belarusya

Rusya Federasyonu

Trkmenistan

 Kazakistan

Ukrayna

 


Yukar?da belirtilen, szle?meye ye tm lkelerde tek bir ba?vuruyla Avrasya Patent Ofisi nezdinde 20 y?l sre ile geerli toplu patent     ba?vurusu yapmak mmkn olmaktad?r.


Avrasya (Eurasia) patent ba?vurusunda yenilik, tekni?in bilinen durumunun a??lmas? ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktad?r.

Avrasya Patent Ba?vurusunun Avantajlar?:

      - Tek bir ba?vuru ile tm ye lkelerde tescil imkan?
      - K?sa srede tescil imkan?
      - D?k maliyetle tescil imkan?
      - Tek bir para biriminin kullan?lmas?
      - Tek bir patent ofisinin mevzuat?na gre yrtlen i?lemler sayesinde daha kolay ve daha abuk tescil imkan?

GCC Patent Ba?vurular?

Gulf Co Operation Council (Krfez ??birli?i Anla?mas?)

Szle?meye ye olan lkeler:

      - BAHREYN
      - KATAR,
      - UMMAN
      - SUUD? ARAB?STAN
      - KUVEYT
      - B?RLE??K ARAP EM?RL?KLER?

Yukar?da belirtilen, szle?me ye tm lkelerde tek bir ba?vuruyla GCC Patent Ofisi nezdinde 20 y?l sre ile geerli toplu patent ba?vurusu yapmak mmkn olmaktad?r.GCC patent ba?vurusunda yenilik, tekni?in bilinen durumunun a??lmas? ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktad?r.
      
GCC Patent ba?vurusunun avantajlar? :

      - Tek bir ba?vuru ile tm ye lkelerde 20 y?l sre ile tescil imkan?
      - K?sa srede tescil imkan?
      - D?k maliyetle tescil imkan?
      - Tek bir para biriminin kullan?lmas?
      - Tek bir patent ofisinin mevzuat?na gre yrtlen i?lemler sayesinde daha kolay  ve daha abuk tescil imkan?
      

OAPI UNION Patent Ba?vurular?

OAPI UNION Birli?ine ye olan lkelerde yap?lan toplu ba?vuru sistemidir.
Aran?lan Kriterler;
- Yenilik
- Tekni?in Bilinen Durumunun A??lmas?
- Sanayiye uygulanabilirlik

OAPI UNION Birli?i'ne ye Olan lkeler

- BENIN CUMHUR?YET? - BURK?NA FASSO
- AD - F?LD??? SAH?LLER?
- GABON - GINE B?SSAU
- G?NE - EKVATOR G?NES?
- MOR?TANYA - MAL?
- N?JER - SENEGAL
- TOGO - KONGO
- KAMERUN - ORTA AFR?KA CUMHUR?YET?

ARIPO Patent Ba?vurular?

Szle?meye ye Olan lkeler

- BOTSVANA - LESOTO - SIERRA LEONE
- GAMBIYA - MALAVI - SUDAN
- GANA - MOZAMB?K - SVAZILAND
- KENYA - NAM?B?YA - ZAMBIYA
- TANZANYA - UGANDA - ZIMBABVE
- SOMAL?


Yukar?da belirtilen, szle?meye ye tm lkelerde tek bir ba?vuruyla ARIPO Patent Ofisi nezdinde 20 y?l sre ile geerli (Malawi ve Zambiada 16 y?l,Kenya 7 y?l ancak 5er y?ll?k yenilemelerle uzat?labilmektedir.) toplu patent ba?vurusu yapmak mmkn olmaktad?r.

ARIPO patent ba?vurusunda yenilik, tekni?in bilinen durumunun a??lmas? ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri aranmaktad?r.
 
ARIPO Patent Ba?vurusunun Avantajlar?:

-          Tek bir ba?vuru ile tm ye lkelerde tescil imkan?
-          K?sa srede tescil imkan?
-          D?k maliyetle tescil imkan?
-          Tek bir para biriminin kullan?lmas?
-          Tek bir patent ofisinin mevzuat?na gre yrtlen i?lemler sayesinde daha kolay ve daha abuk tescil imkan?
 
Bireysel Tesciller

Bireysel Patent Ba?vurular?

- Her lkede ayr? ba?vuru
- Bireysel vekillerle al??ma imkan?
- Her lkenin yasal mevzuat?na uygun koruma
- lkelerin para birimine gre denen harlar

B?REYSEL BA?VURU YAPILAB?LECEK LKELER L?STES?

ANDORRA ANGOLA   AFGAN?STAN ANT?GUA VE BARBUDA
ARNAVUTLUK CEZAY?R AMER?KAN SAMOASI ANGOLA
ARJANT?N ERMEN?STAN ARUBA AVUSTRALYA
AVUSTURYA AZERBAYCAN BAHAMALAR BAHREYN
BANGLADE? BARBADOS BEYAZ RUSYA BEL?KA

BEL?ZE

BEN?N BERMUDA BHUTAN
BOL?VYA  BOSNA-HERSEK BOTSVANA BREZ?LYA
V?RJ?N ADALARI BRUNE? BULGAR?STAN BURK?NA FASO
BURUND? KAMERUN KANADA YE??L BURUN ADALARI
KAYMAN ADALARI ORTA AFR?KA CUM. AD ??L?
?N KOLOMB?YA KOMOR KONGO
KONGO DEM. KOOK ADALARI KOSTA R?KA HIRVAT?STAN

KBA

K.K.T.C. EK CUMHUR?YET? DAN?MARKA

C?BUT?

DOM?N?KA DOM?N?K CUMHUR?YET? EKVATOR

MISIR

EL SALVADOR EKVATOR G?NES? ER?TRE

ESTONYA

ET?YOPYA FALKLAND ADALARI F?J?
F?NLAND?YA FRANSA FRANSIZ GYANASI FRANSIZ POL?NEZYASI
GABON GAMB?YA GRC?STAN ALMANYA
GANA CEBEL?TARIK YUNAN?STAN GRNLAND
GRENADA GUADALUP GUAM GUATEMALA
G?NE G?NE-B?SSAU GUYANA HA?T?
HONDURAS HONG KONG MACAR?STAN ?ZLANDA
H?ND?STAN ENDONEZYA ?RAN IRAK
?RLANDA ?SRA?L ?TALYA F?LD??? KIYISI
JAMA?KA JAPONYA RDN KAMBOYA
KAZAK?STAN KENYA K?R?BAT? KORE (KUZEY)
KORE (GNEY) KUVEYT KIRGIZ?STAN LAOS
LETONYA LBNAN LESOTO L?BERYA
L?BYA L?HTEN?TAYN L?TVANYA LKSEMBURG
MAKAO MAKEDONYA MADAGASKAR MALAV?
MALEZYA MALD?VLER MAL? MALTA
MARE?AL ADALARI MART?N?K  MOR?TANYA MAR?TUS
MAYOTTE MEKS?KA M?KRONEZYA MOLDOVA
MONAKO MO?OL?STAN MONTSERRAT FAS
MOZAMB?K MYANMAR NAM?BYA NAURU
NEPAL HOLLANDA HOLLANDA ANT?LLER? YEN? KALEDONYA
YEN? ZELANDA N?KARAGUA N?JER N?JERYA
N?UE NORFOLK ADALARI KUZEY MAR?ANALAR NORVE

AMMAN

PAK?STAN PALAU F?L?ST?N
PANAMA PAPUA YEN? G?NE PARAGUAY PERU
SEN V?NSENT VE GRENAD?NLER F?L?P?NLER PITCAIRN ADALARI POLONYA
PORTEK?Z

PORTO R?KO

KATAR REUN?ON
ROMANYA RUSYA RUANDA SAN MAR?NO
SAO TOM VE PR?NS?P SUUD? ARAB?STAN SENEGAL SLOVAKYA
?EYSEL ADALARI S?ERRA LEONE S?NGAPUR GNEY AFR?KA
SLOVENYA

SOLOMON ADALARI

SOMAL?  SEN K?TTS-NEV?S
?SPANYA SR? LANKA SEN HELENA SUR?NAM
SEN LUS?A

SEN P?ER

SUDAN ?SV?RE
SVAZ?LAND ?SVE SUR?YE TAC?K?STAN

TANZANYA

TAYLAND TOGO TOKELAU
TONGA TR?N?DAD VE TOBOGO TUNUS TRK?YE
TRKMEN?STAN TRK VE KA?KOS ADALARI TUVALU UGANDA
UKRAYNA B.A.E. B?RLE??K KRALLIK A.B.D.
URUGUAY ZBEK?STAN VANUATU VAT?KAN
VENEZUELLA V?ETNAM V?RJ?NLER (ABD)

VALL?S FUTUNA

BATI SAHRA SAMOA YEMEN TAYVAN
ZAMB?YA Z?MBABVE
Geri Dön