Lorem ipsum

Patent Faydal? Model Aras?ndaki Farklar

- Faydal? model ba?vurular?nda tekni?in bilinen durumunun a??lmas? kriteri  aranmamaktad?r. Ancak, patent belgesi iin tekni?i bilinen durumunun a??lmas? ?art? aranmaktad?r.

- Faydal? Model Belgelerinin koruma sresi 10 y?l, Patent belgelerinin ise incelemeli olanlar?n?n 20 y?l, incelemesiz olanlar?n?n koruma sresi ise 7 y?l olmaktad?r.

- Faydal? model ba?vurular?na herhangi bir yenilik incelemesi yap?lmaks?z?n ve yap?lan 3. ki?i itirazlar? dikkate al?nmaks?z?n belge verilmektedir. Patentte ise ilgili kurum  taraf?ndan belirlenen uluslararas? patent veritaban?na sahip ara?t?rma kurumlar?nda ara?t?rma ve inceleme raporlar? dzenlenerek bulu?un YEN? olup olmad??? ilgili kurum taraf?ndan ara?t?r?lmaktad?r.

- Faydal? Modelin tescil prosedr yakla??k 1- 1, 5 y?l ierisinde tamamlanmaktad?r. Patent Belgesinin tescil prosedr ise sistem tercihine gre ve seilen ara?t?rma inceleme ofislerine gre de?i?ebilmekte olup, yakla??k 3 y?l olmaktad?r. Bu nedenle, faydal? model ba?vurular?nda sre daha k?sa, maliyet ise daha d?k olmaktad?r.

- Patentlere ek patent belgesi verilirken, faydal? modellere ek faydal? model belgesi verilmemektedir.

 

Geri Dön