Lorem ipsum

Sorular - Cevaplar


1. Bulu? Nedir? , Patent Nedir?
Bulu?, "tar?m dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun zm" olarak tan?mlan?r.

Patent, bulu? sahibinin bulu? konusu rn belirli bir sre retme, kullanma, satma veya ithal etme hakk?d?r. Bu hakk? gsteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile s?nai mlkiyet haklar?n?n iinde nemli bir yer tutan "patent hakk?", zellikle teknoloji transferinin arac? olmas? bak?m?ndan geli?mekte olan lkeleri daha ok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ili?kin hakt?r.


2. Bulu?lar?n Patent ?le Korunmas?n?n Amalar? Nelerdir?
Amalar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.

1- Zihni yaratman?n tan?nmas?,
2- Bulu? faaliyetinin zendirilmesi,
3- Bulu? sahibinin dllendirilmesi,
4- Ara?t?rma geli?tirme sonular?n?n a?klanarak, teknik bilginin yayg?nla?t?r?lmas?.

Bu amalara ula?mak zere geli?tirilen patent sistemi, bulu? sahiplerinin bulu?lar?n?, ba?kalar?n?n kolayca anlayabilece?i ve bundan yararlanarak daha iyi al??malar yapabilece?i biimde ayr?nt?l? olarak a?klamalar? kar??l???nda kendilerine, bulu? konusu rn retme, kullanma ve satma konusunda belirli bir sre ayr?cal?k veren bir sitemdir. Bulu? sahibinin dllendirilerek bulu? yapman?n zendirilmesi ve bulu?larla ilgili bilginin ortaya koyulmas?, bu bilgiler ?????nda yeni ki?ilerin yeni bulu?lar yapabilmelerini ve bu bulu?lar?n sanayiye uygulanmas?n? sa?lamakta ve bylece lkedeki ekonomik geli?meye byk katk? sa?lanmaktad?r.

3. Patentle Korunacak Bulu?larda Aranan Kriterler Nelerdir ? Hangi Bulu?lar Patent ?le Korunabilir ?
Patentle korunacak bulu?larda aranan kriterler ?unlard?r;

- yenilik
- tekni?in bilinen durumunun a??lmas?
- sanayiye uygulanabilirlik

Yenilik, ba?vuru yap?lmadan nce ba?kalar? taraf?ndan yaz?l?, szl ya da uygulanarak a?klanmam?? olmak anlam?nda mutlak yeniliktir. Tekni?in bilinen durumunun a??lmas? kriteri ise "konuda uzman bir ki?inin kolayca d?np uygulamaya koyamayaca??" nitelik anlam?ndad?r. Sanayiye uygulanabilirlik, bulu?un tmyle kuramsal olmak yerine prati?e uygulanabilir zellik ta??mas? demektir. Bu kriteri ta??yan bulu?lar patent ile korunurlar.

4. Patent Verilemiyecek Konular ve Bulu?lar Nelerdir ?
A?a??da say?lanlar bulu? niteli?inde olmad?klar? iin patent kapsam? d???nda kal?r ve bunlar iin koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a - Ke?ifler, bilimsel teoriler, matematik metotlar?;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ili?kin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteli?i olan yaratmalar, bilgisayar yaz?l?mlar?;
d - Bilginin derlenmesi, dzenlenmesi, sunulmas? ve iletilmesi ile ilgili teknik yn bulunmayan usuller.
e - ?nsan veya hayvan vcuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vcudu ile ilgili te?his usulleri.
(e) bendindeki hkm bu usullerin herhangi birinde kullan?lan terkip ve maddeler ile bunlar?n retim usullerine uygulanmaz.

A?a??da belirtilen bulu?lar patent verilerek korunmaz:
a - Konusu kamu dzenine veya genel ahlaka ayk?r? olan bulu?lar.
b - Bitki veya hayvan trleri veya nemli lde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yeti?tirilmesi usulleri.

5. Bulu?a Patent Verilmesini Etkilemeyen A?klamalar Nelerdir?
Bir bulu?la ilgili olarak yap?lan bir patent/faydal? model ba?vurusu tarihinden nceki oniki ay iinde veya rhan hakk? talep edilmi? ise rhan hakk? tarihinden nceki oniki ay iinde a?klama yap?lm?? olmas? bulu?a patent/faydal? model belgesi verilmesini etkilemez.

6. Faydal? Model Nedir ve Yararlar? Nelerdir?
Trkiye'de ve dnyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bulu?lar?n sahiplerine belirli bir sre (10 y?l), bu bulu? konusu rn retme ve pazarlama hakk?n?n tan?nmas?d?r.

Faydal? model belgesi verilmesi i?lemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf a?s?ndan daha elveri?lidir. Faydal? model korumas? elde etme i?lemlerinin basit ve ucuz olmas?n?n, zellikle kk ve orta lekli sanayicilerimizin ve ara?t?rma kurulu?lar?m?z?n bulu? yapmalar?n? ve bunlar? sanayiye uygulamalar?n? zendirece?i d?nlm?tr. Di?er taraftan, zellikle gnmzde, kk ve orta byklkteki i?letmelerin gerekle?tirdi?i yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen ayn?s?n?n yap?larak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Kk ve orta byklkteki bu i?letmelerin, mtevazi de olsa, bu bulu?lar?n? faydal? model belgesi vererek korumak, onlar?n ekonomik varl?klar?n?n idamesine hizmet edecektir. Ba?ka bir deyi?le, faydal? model korumas?, tecavz fiillerine kar??, patent korumas?na oranla daha abuk ve seri bir i?lev grecek ?ekilde dzenlenmi?tir.

7. Rhan Hakk? Nedir ve Bulu? Sahibine Ne Gibi Yararlar Sa?lar ?
E?er bulu?un birden fazla lkede korunmas? istenirse, ilk patent ba?vurusunun herhangi bir lkede yap?lmas? tarihinden itibaren 12 ayl?k bir sre iinde ayn? bulu? iin ba?ka bir lkede ba?vuru yapma konusunda bir haktan yararlan?labilir, buna rhan hakk? denir.

Bir ba?vuru sahibinin herhangi bir lkede yapt??? ba?vurunun tarihi ile bu ba?vurusuna dayanarak daha sonra yapt??? ba?vurunun tarihi aras?nda nc ki?ilerce bulu? konusuna benzer bir konu iin patent ba?vurusu yap?l?rsa, o ba?vuru kar??t dokman olarak gsterilemez.

Ba?vuru sahibi, yararlanmak istedi?i rhan hakk?n? ba?vuru ile birlikte veya ba?vuru tarihinden itibaren iki ay iinde talep eder. Bununla ilgili rhan hakk? belgesini, patent ba?vurusu tarihinden itibaren ay ierisinde vermedi?i takdirde rhan hakk?ndan yararlanma talebi yap?lmam?? say?l?r.

Yabanc? lkelerde patent verilmesi iin yap?lan bir ba?vurunun farkl? lkelerde yap?lm?? olmas?na bak?lmaks?z?n birden ok rhan hakk? talebinde bulunulabilir.

8. Trkiye'deki Patent Ba?vurular?n?n Say?s?n?n ok Az Olu?unun Nedenleri Nelerdir?
lkemizdeki patent ba?vurular?n?n ok az olu?unun ana nedenleri ?unlard?r;

Trkiye'de, ara?t?rma ve geli?tirme faaliyetlerine yeterince nem verilmemektedir.

Trkiye'deki sanayiciler ve ara?t?rma geli?tirme faaliyetlerinde bulunan ki?iler patent haklar?n?n neler oldu?unu yeterince bilmemekte, bu nedenle yeni bulu?lar yap?lsa bile patent ba?vurusu yap?lmamaktad?r.

Patent sisteminin nemli ?elerinden biri olan ihtisas mahkemelerinin henz kurulamam?? olmas?, patent haklar?n?n gl bir ?ekilde korunmas?n? olumsuz etkilemektedir. Patent hakk?na tecavzlerin mahkeme yoluyla engellenememesi, bulu? sahiplerinin patent korumas? talep etmek iin yeni ba?vurular yapma isteklerini azaltmaktad?r.

9. Trkiyede ka e?it patent sistemi vard?r ?
Trkiyede biri incelemesiz; di?eri incelemeli olmak zere iki e?it patent sistemi vard?r. ?ncelemesiz sistemde, lkemizde mali kaynaklar? k?s?tl? olan bulu? sahiplerine ucuz, sratli, ancak sresi nisbeten k?s?tl?, 7 y?ll?k bir koruma sa?lanmaktad?r. ?ncelemeli sistemde i?lemler daha uzun srmekte, ancak incelemeli patent, ba?vurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmad???n? gsteren bir inceleme raporuna dayanarak verildi?i iin daha sa?lam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. ?ncelemesiz patent, gerekli ?artlar yerine getirilmek ve incelenmek ?art?yla incelemeli patente dn?trlebilmektedir.

10. Patent Verilen Bir Konudaki rnlerin Tmnn retme ve Pazarlama Hakk?n?n Patent Sahibinin Tekeline Verildi?i D?ncesi Do?ru mudur?
Patent korumas? genel nitelikli de?ildir. Yani sanayinin herhangi bir alan?n?n herhangi bir konusundaki bir bulu?un patentle korunuyor olmas?, sanayinin o konudaki tm rnlerinin retim ve pazarlama hakk?n?n patent sahibine verildi?i anlam?na gelmez. Patent ba?vurusu veya patentten do?an koruman?n kapsam?, bulu? konusunu a?klayan tarifnamenin bir paras? olan istem veya istemler ile belirlenir. ?stem veya istemler, bir yandan patent ba?vurusu veya patent sahibine hakk? olan korumay? sa?layacak ve di?er yandan da nc ki?ilere koruman?n kapsam? a?s?ndan makul bir dzeyde kesinlik ifade edecek ?ekilde birlikte yorumlan?r. Bu koruman?n s?n?rlar?n? bulu? konusu ile ayn? olan btn rnleri kapsar ?ekilde d?nmemek gerekir. Bir ba?ka ara?t?rmac?n?n bir ba?ka zm yolu ile ayn? sonuca ula?mas? mmkndr. Dolay?s?yla birbirinden farkl? teknik zm yollar? ile elde edilen sonular?n her biri ayr? ayr? patent verilerek korunabilir.

Bulu? yeni bir rn ile ilgili olabilece?i gibi bir rnn retilmesi iin geli?tirilen yeni bir yntem ile de ilgili olabilir.

11. Bir lkede Al?nan Patentin Tm Dnyada Geerli Oldu?u D?ncesi Do?ru mudur?
Bulu?lar?n patent ile korunmas? her lkede geerli olan ulusal yasalar erevesinde sa?lanmaktad?r. Yani bir bulu?un patent ile korunmas? iin, korunma istenen her lkede patent ba?vurusunun yap?lmas? zorunludur.

Dnya Patenti veya Uluslararas? Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henz ula??lamam??t?r. Sadece 20 Avrupa lkesi taraf?ndan kabul edilen ve Avrupa Patent Szle?mesi olarak adland?r?lan blgesel koruma sistemi, dnya patenti veya uluslararas? patent uygulamas?n?n bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu Szle?meye gre yap?lan tek bir ba?vuru ile al?nan patent belgesi ile bulu?un korunmas?, yine patentin geerli oldu?u ulusal kanunlar erevesinde olmaktad?r.

12. Patent Haklar?na ?li?kin ?hlaller ve Tecavzler Konusunda Hangi Sular Tan?mlanmakta ve Hangi Cezalar ngrlmektedir?
 Patent hakk? sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gere?e ayk?r? olarak yap?lmas? ; s?nai mlkiyet korumas? olan bir e?ya veya ambalaj? zerine konulmu? , s?nai mlkiyet korumas? oldu?unu belirten i?aretin, yetkisi olmadan kald?r?lmas? ; bir ki?inin kendisini haks?z olarak patent ba?vurusu veya patent hakk? sahibi olarak gstermesi durumlar? tan?mlanm?? ve bu durumda sulular hakk?nda n drt bin Yeni Trk Liras?ndan (on drt milyar liradan) yirmi yedi bin Yeni Trk Liras?na (yirmi yedi milyar liraya) kadar a??r para cezas? ve bir y?ldan iki y?la kadar hapis cezas? ngrlm?tr.

 Mevcut olmad???n? veya zerinde tasarruf yetkisi bulunmad???n? bildi?i veya bilmesi gerekti?i halde, patent korumas?na ili?kin mevzuat?n devir ve intikal , rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yaz?l? haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisans? , ba?kas?na devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar zerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmas? , korunan bir patent hakk?n?n sahibi olmad??? veya koruma sresi bitti?i veya herhangi bir sebeple patent hakk?n?n hkmszl? veya s?nai mlkiyet korumas?ndan do?an hakk?n?n sona ermesi durumlar?nda ; kendisinin veya ba?kas?n?n imal etti?i veya sat??a ?kard??? e?yaya veya ambalajlar?na veya ticari evrak?na veya ilanlar?na,hukuken korunan bir patent hakk? ile ilgili oldu?u kan?s?n? uyand?racak ?ekilde, i?aretler koyma veya bu amala yaz?l? ve grsel bas?ndaki ilan ve reklamlarda , bu tarzda yaz?,i?aret veya ifadelerin kullan?lmas? durumlar? tan?mlanm?? ve bu durumda sulular hakk?nda yirmi yedi bin Yeni Trk Liras?ndan (yirmi yedi milyar liradan) k?rk alt? bin Yeni Trk Liras?na (k?rk alt? milyar liraya) kadar a??r para cezas? ve iki y?ldan y?la kadar hapis cezas? ngrlm?tr.

 Patent haklar?na tecavz say?lan fiillerden birini i?leyenler hakk?nda , yirmi yedi bin Yeni Trk Liras?ndan (yirmi yedi milyar liradan) k?rk alt? bin Yeni Trk Liras?na (k?rk alt? milyar liraya) kadar para cezas? ve iki y?ldan drt y?la kadar hapis cezas?
ngrlm?tr. Ayr?ca, haklar?nda bu tr sulardan dolay? cezalara hkmolunanlar?n, varsa i?yerlerinin bir y?ldan az olmamak zere kapat?lmas?na ve ayn? sre ticaretten men edilmelerine hkmolunaca?? hkm alt?na al?nm??t?r.    

13. Yurtd???nda Patent/Faydal? Model Ba?vurusu Nas?l Yap?l?r?
Yurt d???nda patent/faydal? model ba?vurusunda bulunmak isteyen bulu? sahipleri veya ba?vuru sahipleri, bu lkelerin her birinde, o lkenin sistemine uygun bir ?ekilde ve o lkenin dilinde haz?rlanm?? ayr? ayr? ba?vurularda bulunmak zorundad?rlar. Ancak, 12.07.1995 tarih ve 4115 say?l? Kanunla Trkiye'nin kat?lmay? kararla?t?rd??? ve 1 Ocak 1996 tarihinde yrrl?e giren Patent ??birli?i Antla?mas? (PCT) ile birden fazla lkede bulu?lar?n? koruma alt?na almak isteyen ba?vuru sahipleri, tek bir ba?vuru ile PCT'ye ye lkelerin tamam?nda patent ba?vurusu yapabilmektedirler. PCT ile ilgili temel bilgileri ieren kitap?k ve PCT ba?vurusu yapabilmek iin gerekli ba?vuru formlar? Enstitmzden cretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Ayr?ca 1 Kas?m 2000 tarihinden itibaren yrrl?e giren Avrupa Patent Szle?mesi arac?l???yla yap?lacak bir patent ba?vurusu ile de Szle?meye ye lkelerin tamam?nda veya seilen lkelerde bir patent korumas? elde etmek mmkn olmaktad?r.

14. Y?ll?k cretlerin denme Sreleri ve Sonular? Nelerdir?
Bir patent ba?vurusu veya patentin korunmas? iin gerekli olan ve cret listesinde belirtilen y?ll?k cretler, Enstitnn bildirimine gerek olmaks?z?n patentin koruma sresi boyunca her y?l vadesinde (ba?vuru tarihine tekabl eden ay ve gnde ) pe?in olarak Enstitnn hesab?na denmeli ve banka dekontu asl? Enstitye gnderilmelidir.

Y?ll?k cretlerin, belirtilen vadede denmemesi halinde, bu cretler, cret listesinde belirtilen ek bir cretin ilavesi ile vadeyi takip eden alt? ay iinde, gecikmeli olarak denebilir.

Bu sre iinde de y?ll?k cretlerin denmemesi halinde patent hakk?, bu cretin son deme tarihi itibariyle, sona erecektir.

15. Patent hakk?n?n sona ermesinin sebepleri nelerdir?
Patent hakk?;

1. Koruma sresinin dolmas?;
2. Patent sahibinin patent hakk?ndan vazgemesi;
3. Y?ll?k cretlerin ve ek cretlerin ngrlen srelerde denmemesi;
sebeplerinden birinin gerekle?mesi ile sona erer.

16. Avrupa Patent Szle?mesinin Trkiye'ye Sa?layaca?? Yararlar Nelerdir?
Trkiye'nin Avrupa Patent Szle?mesi'ne kat?l?m? 27.01.2000 tarih ve 4504 say?l? Kanun ile kabul edilmi?tir. Hollanda, ?ngiltere, ?sve, Danimarka, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Fransa, ?svire, ?talya, Lihten?tayn, Portekiz, Monako, Finlandiya, Belika, ?spanya, Lksemburg, ?rlanda, Gney K?br?s Rum Ynetimi ile birlikte halen 19 lkenin ye oldu?u Szle?me, 1 Kas?m 2000 tarihinden itibaren Trkiye'de yrrl?e girecektir. Bu Szle?meye kat?l?m?n sa?layaca?? yararlardan baz?lar? ?unlard?r:

 Trk vatanda?lar? gl, basit ve ucuz bir sistem olan Avrupa Patent Sisteminden yararlanma hakk?n? elde etmi?lerdir.


Trkiye'nin Avrupa Patent Hukuku iinde yer almas? sa?lanm??t?r.

Trkiye'nin Avrupa ile entegrasyonunda nemli bir ad?m at?lm??t?r.

Szle?meye kat?l?m sonras?nda Trkiye'ye yap?lan patent ba?vuru say?s? artaca??ndan teknik bilginin yayg?nla?mas? sa?lanacakt?r.

Avrupa Patent Ofisi veri taban?na cretsiz eri?im sa?lanaca??ndan, teknolojik ilerlemenin en nemli aralar?ndan biri olan teknik bilgiye h?zl? ve cretsiz eri?im Trk ara?t?rmac?lar?na ve sanayicilere byk avantaj sa?layacakt?r.

Di?er lke vatanda?lar?n?n da Szle?meye ye lkelerden birinde yapacaklar? tek bir Avrupa patent ba?vurusu ile Trkiye'de koruma elde etmeleri, Trkiye'ye yabanc? sermaye ak???n?n ve rekabetin sa?lanmas? iin kuvvetli bir ortam olu?turacakt?r.

Geri Dön