Lorem ipsum

Patent Te?vikleri


TB?TAK Patent Ba?vurusu Te?vik ve Destekleri

Ama
Trkiyenin ulusal ve uluslararas? patent ba?vurular?n?n say?s?n?n artt?r?lmas?, ki?ilerin patent ba?vurusu yapmaya te?vik edilmesi ve lkemizde fikri ve s?na haklar?n tescili ynnde bilinlenmeye katk?da bulunulmas?d?r.

Kapsam
1. A?ama: Ulusal patent ba?vurular?;

  . Patent ba?vuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmas? gerekmektedir.
  . Te?vik ba?vurusunun yap?ld??? tarihten sonraki harcamalar? kapsamaktad?r.

2. A?ama: Uluslararas? (PCT/TRO veya PCT) veya blgesel (EP/TRO veya EP) patent ba?vurular? (ilk ba?vuru a?amas?);

  . Uluslararas? veya blgesel patent ba?vuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmas? gerekmektedir.
  . Uluslararas? veya blgesel patent ba?vurusu esnas?nda yap?lan ilk harcamay? (ba?vuru creti, ara?t?rma raporu creti,vs.) kapsamaktad?r.

3. A?ama: Uluslararas? (PCT/TRO veya PCT) veya blgesel (EP/TRO veya EP) patent ba?vurular? (ara?t?rma raporu sonras?);

  . Ulusal a?amada tescile ba?lanmam?? veya patenti onaylanmam?? olmas? gerekmektedir. (ba?vuru tarihi s?n?r? yok)
  . Te?vik ba?vurusunun yap?ld??? tarihten sonraki harcamalar? (inceleme raporu dzenletme, ulusal faza giri? vb. cretleri) kapsamaktad?r.

Kimler Yararlanabilir
Tm T. C. vatanda?lar? veya Trkiye s?n?rlar? ierisinde faaliyet gsteren, Trk hukukuna gre kurulmu? ve Trk tabiiyetinde olan ?irketler, niversiteler, kamu kurum ve kurulu?lar? bu esaslar kapsam?nda ngrlen desteklerden yararlanabilmektedirler.

Destek Miktarlar? ve ?ekilleri
1. A?ama: Ulusal patent ba?vurular? iin;

  . ?lgili kurum hesab?na 3,000 TL, geri demesiz
  . Ba?vuru sahibi hesab?na 450 TL, geri demesiz (ulusal patent ba?vurusu vekil arac?l???yla yap?ld?ysa)

2. A?ama: Uluslararas? veya blgesel patent ba?vurular?n?n ilk a?amas?ndaki cretler iin;   .Ba?vuru sahibi hesab?na 3,000 TL, geri demesiz
  .Ba?vuru sahibi hesab?na 450 TL, geri demesiz (uluslararas?/blgesel patent ba?vurusu vekil arac?l???yla yap?ld?ysa)

3. A?ama: Uluslararas? veya blgesel patent ba?vurular?n?n ara?t?rma raporundan sonraki i?lem cretleri iin; Ba?vuru sahibi hesab?na Jri taraf?ndan belirlenecek miktarda (st s?n?r 100,000 TL), geri demeli

KOSGEB Te?vikleri - S?nai Mlkiyet Hakk? Deste?i Amac? ve Kapsam?

??letmelerin; s?nai mlkiyet haklar?n?n etkin bir ?ekilde korunmas?n? sa?lamak zere, ilgili kuruma veya WIPO yesi lkelerin resmi patent kurulu?lar?na yapt?klar? ba?vurular iin destek verilmektedir. S?nai Mlkiyet Haklar?n?n (Patent, Faydal? Model, Endstriyel Tasar?m ve Entegre Devre Topo?rafyalar?) i?letmeler taraf?ndan kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?larak, i?letmelerin haklar?n?n korunmas? ve s?nai mlkiyet bilincinin olu?mas? sa?lanacak, kresel pazarda rekabet gleri artabilmektedir.

Kimler Yararlanabilir
Teknoloji Geli?tirme ve Yenilik Deste?i alan i?letmeler ve Stratejik Yol Haritas? plan? onaylanan KOB?ler bu desteklerden yararlanabilmektedirler. Belge alma ?art? bulunmaktad?r.

Destek Miktarlar? ve ?ekilleri
Destek oran? %70 olmak zere, destek unsurlar? ve st limitleri ?u ?ekildedir:

a) Yurtiinden al?nacak Patent Belgesi iin st limit 6.000 TL, yurtd???ndan al?nacak Patent Belgesi iin st limit 10.000 TL,

b) Yurtiinden al?nacak Faydal? Model Belgesi iin st limit 6.000 TL, yurtd???ndan al?nacak Faydal? Model Belgesi iin st limit 10.000 TL,
c)Yurtiinden al?nacak Endstriyel Tasar?m Tescil Belgesi iin st limit 6.000 TL, yurtd???ndan al?nacak Endstriyel Tasar?m Tescil Belgesi iin st limit 10.000 TL,

d)Yurtiinden al?nacak Entegre Devre Topo?rafyalar? Tescil Belgesi iin st limit 6.000 TL, yurtd???ndan al?nacak Entegre Devre Topo?rafyalar? Tescil Belgesi iin st limit 10.000 TL. dir.

Ba?vuru
Ba?vurular, KOSGEB Uygulama Birimlerine yap?lmaktad?r. Ayr?nt?l? bilgi iin: http://www.kosgeb.gov.tr/Destekler/

AR-GE KANUNU

Kanun No. 5746 R.Gazete No. 26814
Tarihi: 28.2.2008 R.G. Tarihi: 12.3.2008

ARA?TIRMA VE GEL??T?RME FAAL?YETLER?N?N DESTEKLENMES? HAKKINDA KANUN

Ama ve Kapsam

MADDE 1
(1) Bu Kanunun amac?; Ar-Ge ve yenilik yoluyla lke ekonomisinin uluslararas? dzeyde rekabet edebilir bir yap?ya kavu?turulmas? iin teknolojik bilgi retilmesini, rnde ve retim srelerinde yenilik yap?lmas?n?, rn kalitesi ve standard?n?n ykseltilmesini, verimlili?in art?r?lmas?n?, retim maliyetlerinin d?rlmesini, teknolojik bilginin ticarile?tirilmesini, rekabet ncesi i?birliklerinin geli?tirilmesini, teknoloji yo?un retim, giri?imcilik ve bu alanlara ynelik yat?r?mlar ile Ar-Ge'ye ve yenili?e ynelik do?rudan yabanc? sermaye yat?r?mlar?n?n lkeye giri?inin h?zland?r?lmas?n?, Ar-Ge personeli ve nitelikli i?gc istihdam?n?n art?r?lmas?n? desteklemek ve te?vik etmektedir.

(2) Bu Kanun; Kk ve Orta lekli Sanayi Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl??? taraf?ndan 12/4/1990 tarihli ve 3624 say?l? Kanuna gre olu?turulan teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi i?letmeleri) ile Trkiye'deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet ncesi i?birli?i projeleri ve teknogiri?im sermayesine ili?kin destek ve te?vikleri kapsamaktad?r.

Tan?mlar

MADDE 2
(1) Bu Kanunun uygulamas?nda; a) Ara?t?rma ve geli?tirme faaliyeti (Ar-Ge): Ara?t?rma ve geli?tirme, kltr, insan ve toplumun bilgisinden olu?an bilgi da?arc???n?n art?r?lmas? ve bunun yeni sre, sistem ve uygulamalar tasarlamak zere kullan?lmas? iin sistematik bir temelde yrtlen yarat?c? al??malar?, evre uyumlu rn tasar?m? veya yaz?l?m faaliyetleri ile alan?nda bilimsel ve teknolojik geli?me sa?layan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizli?e odaklanan, ?kt?lar? zgn, deneysel, bilimsel ve teknik ierik ta??yan faaliyetleri,

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyalara cevap verebilen, mevcut pazarlara ba?ar?yla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir rn, hizmet, uygulama, yntem veya i? modeli fikri ile olu?turulan sreleri ve srelerin neticelerini,

c) Ar-Ge merkezi: Dar mkellef kurumlar?n Trkiye'deki i?yerleri dahil, kanuni veya i? merkezi Trkiye'de bulunan sermaye ?irketlerinin; organizasyon yap?s? iinde ayr? bir birim ?eklinde rgtlenmi?, mnhas?ran yurtiinde ara?t?rma ve geli?tirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman e?de?er Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yetene?i olan birimleri,

) Ar-Ge projesi: Amac?, kapsam?, genel ve teknik tan?m?, sresi, btesi, zel ?artlar?, di?er kurum, kurulu?, gerek ve tzel ki?ilerce sa?lanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarlar?, sonuta do?acak fikri mlkiyet haklar?n?n payla??m esaslar? tespit edilmi? ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhas?n? belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar erevesinde haz?rlanan projeyi,

d) Rekabet ncesi i?birli?i projeleri: Birden fazla kurulu?un; lek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni sre, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimlili?i art?rmak ve mevcut duruma gre daha yksek katma de?er sa?lamak zere, rekabet ncesinde ortak para veya sistem geli?tirmek ya da platform kurabilmek amac?yla yrtecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine ynelik olarak yap?lan ve fizibiliteye dayanan i?birli?i anla?mas? kapsam?nda, bilimsel ve teknolojik niteli?i olan projeleri,

e) Teknogiri?im sermayesi: rgn ?renim veren niversitelerin herhangi bir lisans program?ndan bir y?l iinde mezun olabilecek durumdaki ?renci, yksek lisans veya doktora ?rencisi ya da lisans, yksek lisans veya doktora derecelerinden birini n ba?vuru tarihinden en ok be? y?l nce alm?? ki?ilerin, teknoloji ve yenilik odakl? i? fikirlerini, deste?i veren merkezi ynetim kapsam?ndaki kamu idareleri taraf?ndan desteklenmesi uygun bulunan bir i? plan? erevesinde, katma de?er ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yksek te?ebbslere dn?trebilmelerini te?vik etmek iin yap?lan sermaye deste?ini,

f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde do?rudan grevli ara?t?rmac? ve teknisyenleri;

1) Ara?t?rmac?: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tan?m? kapsam?ndaki projelerde, yeni bilgi, rn, sre, yntem ve sistemlerin tasar?m veya olu?turulmas? ve ilgili projelerin ynetilmesi srelerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar?,

2) Teknisyen: Mhendislik, fen ve sa?l?k bilimleri alanlar?nda yksek ?renim grm? ya da meslek lisesi veya meslek yksek okullar?n?n teknik fen ve sa?l?k blmlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi ki?ileri,

g) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine kat?lan veya bu faaliyetlerle do?rudan ili?kili ynetici, teknik eleman, laborant, sekreter, i?i ve benzeri personeli,

?) TB?TAK: Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumunu, ifade etmektedir.

?ndirim, istisna, destek ve te?vik unsurlar?

MADDE 3
(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi i?letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulu?lar? ile kanunla kurulan vak?flar taraf?ndan veya uluslararas? fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet ncesi i?birli?i projelerinde ve teknogiri?im sermaye desteklerinden yararlananlarca gerekle?tirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalar?n?n tamam? ile 500 ve zerinde tam zaman e?de?er Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayr?ca o y?l yap?lan Ar-Ge ve yenilik harcamas?n?n bir nceki y?la gre art???n?n yar?s?, 13/6/2006 tarihli ve 5520 say?l? Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine gre kurum kazanc?n?n ve 31/12/1960 tarihli ve 193 say?l? Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyar?nca ticari kazanc?n tespitinde indirim konusu yap?l?r. Ayr?ca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 say?l? Vergi Usul Kanununa gre aktifle?tirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi k?ymet olu?mamas? halinde ise do?rudan gider yaz?l?r. Kazanc?n yetersiz olmas? nedeniyle ilgili hesap dneminde indirim konusu yap?lamayan tutar, sonraki hesap dnemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden y?llarda 213 say?l? Kanuna gre her y?l belirlenen yeniden de?erleme oran?nda art?r?larak dikkate al?n?r.

(2) Gelir vergisi stopaj? te?viki: Kamu personeli hari olmak zere teknoloji merkezi i?letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulu?lar? ile kanunla kurulan vak?flar taraf?ndan veya uluslararas? fonlarca desteklenen ya da TB?TAK taraf?ndan yrtlen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogiri?im sermaye desteklerinden yararlanan i?letmelerde ve rekabet ncesi i?birli?i projelerinde al??an Ar-Ge ve destek personelinin; bu al??malar? kar??l???nda elde ettikleri cretlerinin doktoral? olanlar iin yzde doksan?, di?erleri iin yzde sekseni gelir vergisinden mstesnad?r.

(3) Sigorta primi deste?i: Kamu personeli hari olmak zere teknoloji merkezi i?letmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kurulu?lar? ile kanunla kurulan vak?flar taraf?ndan veya uluslararas? fonlarca desteklenen ya da TB?TAK taraf?ndan yrtlen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet ncesi i?birli?i projelerinde ve teknogiri?im sermaye desteklerinden yararlanan i?letmelerde al??an Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 say?l? Teknoloji Geli?tirme Blgeleri Kanununun geici 2 nci maddesi uyar?nca creti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu al??malar? kar??l???nda elde ettikleri cretleri zerinden hesaplanan sigorta primi i?veren hissesinin yar?s?, her bir al??an iin be? y?l sreyle Maliye Bakanl??? btesine konulacak denekten kar??lan?r.

(4) Damga vergisi istisnas?: Bu Kanun kapsam?ndaki her trl Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak dzenlenen ka??tlardan damga vergisi al?nmaz.

(5) Teknogiri?im sermayesi deste?i: Merkezi ynetim kapsam?ndaki kamu idareleri taraf?ndan bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci f?kras?n?n (e) bendindeki ko?ullar? ta??yanlara bir defaya mahsus olmak zere teminat al?nmaks?z?n 100.000 Yeni Trk Liras?na kadar teknogiri?im sermayesi deste?i hibe olarak verilir. Bu f?kra uyar?nca y?l? btesinde Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amac?yla dene?i bulunan merkezi ynetim kapsam?ndaki kamu idarelerinin tm taraf?ndan yap?lan demelerin toplam?, her takvim y?l? iin 10.000.000 Yeni Trk Liras?n? geemez. Bu tutarlar, takip eden y?llarda 213 say?l? Kanuna gre her y?l belirlenen yeniden de?erleme oran?nda art?r?lmak suretiyle uygulan?r.

(6) Rekabet ncesi i?birli?i projelerinde i?birli?ini olu?turan kurulu?lar?n bu i?birli?ine yapt?klar? katk?lar, i?birli?i protokolnde belirlenen kurulu?lardan biri ad?na a?lacak zel bir hesapta izlenir. zel hesaba aktar?lan bu tutarlar, harcaman?n yap?ld??? dnemde katk? sa?layan kurulu?lar?n Ar-Ge harcamas? olarak kabul edilir ve proje d???nda ba?ka bir ama iin kullan?lamaz. Proje hesab?nda toplanan tutarlar, proje zel hesab? aan kurulu?un kazanc?n?n tespitinde gelir olarak dikkate al?nmaz.

(7) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanlar?n; kamu kurum ve kurulu?lar?, kanunla kurulan vak?flar ile uluslararas? fonlardan ald?klar? destekler zel bir fon hesab?nda tutulur. Bu fon, 193 say?l? Kanun ve 5520 say?l? Kanuna gre vergiye tabi kazanc?n ve ilgili y?lda yap?lan Ar-Ge harcamas? tutar?n?n tespitinde dikkate al?nmaz. Bu fonun, elde edildi?i hesap dnemini izleyen be? y?l iinde sermayeye ilave d???nda herhangi bir ?ekilde ba?ka bir hesaba nakledilmesi veya i?letmeden ekilmesi halinde, zaman?nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u?rat?lm?? say?l?r.

Uygulama ve Denetim Esaslar?

MADDE 4
(1) Bu Kanun kapsam?ndaki destek ve te?vik unsurlar?ndan yararlananlar?n bu Kanunda ngrlen ?artlar? ta??d?klar?na ili?kin tespitler en ge iki y?ll?k sreler itibar?yla yap?l?r.

(2) Bu Kanunun 3 nc maddesinde belirtilen gelir vergisi stopaj? ve sigorta primi i?veren hissesine ili?kin te?viklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman e?de?eri say?s?, toplam tam zamanl? Ar-Ge personeli say?s?n?n yzde onunu geemez.

(3) Asgari Ar-Ge personeli say?s?n?n hesab?nda fiilen ve tam zamanl? olarak al??an personelin er ayl?k dnemler itibar?yla ortalamas? esas al?n?r.

(4) Bu Kanunda ngrlen ?artlar?n ihlali veya te?vik ve destek unsurlar?n?n amac? d???nda kullan?lmas? halinde, zaman?nda tahakkuk ettirilmemi? vergiler ynnden vergi ziya? do?mu? say?l?r. Sa?lanan vergi d??? destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usul Hakk?nda Kanun hkmlerine gre ve gecikme zamm? uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

(5) Bu Kanun kapsam?ndaki indirim, istisna, destek ve te?viklerden yararlananlar; 193 say?l? Kanunun 89 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (9) numaral? bendi, 5520 say?l? Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendi ve 29/1/2004 tarihli ve 5084 say?l? Yat?r?mlar?n ve ?stihdam?n Te?viki ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanunun ayn? mahiyetteki hkmlerinden ayr?ca yararlanamazlar.

(6) Bu Kanunun uygulamas?na ve denetimine ili?kin usul ve esaslar, TB?TAK'?n gr? al?nmak suretiyle Maliye Bakanl??? ile Sanayi ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan birlikte ?kar?lacak ynetmelikle belirlenir.

De?i?tirilen Hkmler

MADDE 5
(1) 193 say?l? Kanunun 89 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (9) numaral? bendi ile 5520 say?l? Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (a) bendinde yer alan "ara?t?rma ve geli?tirme harcamalar? tutar?n?n % 40'? oran?nda" ibareleri "ara?t?rma ve geli?tirme harcamalar? tutar?n?n %100' oran?nda" ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

Yrrlk

MADDE 6
(1) Bu Kanun 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak zere, yay?m?n? takip eden ay ba??nda yrrl?e girer.

Yrtme

MADDE 7
(1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

TTGV, Trkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? Destekleri

Trkiye Teknoloji Geli?tirme Vakf? Teknolojik Giri?imcilik Destekleri kapsam?nda tr destek vermektedir. n Kuluka Destekleri Risk Payla??m? Destekleri Ba?lang? Sermayesi destekleri

EUREKA NED?R?

EUREKA pazar odakl?, k?sa srede ticarile?ebilecek rn ve srelerin geli?tirilmesine ynelik projelerin desteklendi?i uluslararas? i?birli?i platformudur. 1985 y?l?nda Trkiyenin de aralar?nda bulundu?u 18 lke ve Avrupa Birli?inin kat?l?m?yla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500den fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 25 Milyon Avronun zerinde Ar-Ge hacmi yarat?lmas?n? sa?lam??t?r.

EUREKA, Avrupan?n rekabetili?inin artt?r?lmas? iin EUREKA ye lkelerindeki firmalar, niversiteler ve ara?t?rma kurulu?lar? aras?ndaki kal?c? Ar-Ge i?birliklerinin artt?r?lmas?n? amalamaktad?r. Bu do?rultuda, EUREKA;

- > ikili ve oklu i?birli?i projeleri ile k?sa zamanda ticarile?ebilecek rn, sre ve hizmetler geli?tirilmesini,

- > ?emsiye programlar? (umbrellas) arac?l???yla stratejik neme sahip teknoloji alanlar?nda lkeler aras?nda yak?n i?birli?i sa?lanmas?n? ve ikili ve oklu projeler yarat?lmas?n?,

- > kmeler (clusters) arac?l???yla Avrupadaki sektr liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge i?birlikleri olu?turmas?n? ve bylece rekabet ncesi ara?t?rma ortakl?klar?n?n kurulmas?n?,

- > EUROSTARS program? ile de KOB?lerin Ar-Ge projelerinin daha h?zl? ve avantajl? bir ?ekilde desteklenmesini hedeflemektedir.

YE LKELER

2007 y?l? itibariyle lkemizin de aras?nda bulundu?u 38 lke ve Avrupa Birli?i EUREKA yesidir.
Almanya - ?rlanda - Norve
Avusturya - ?spanya - Polonya
Belika - ?sve - Portekiz
ek Cumhuriyeti - ?svire - Romanya
Danimarka - ?srail - Rusya Federasyonu
Estonya - ?talya - San Marino
Fas - ?zlanda - S?rbistan
Finlandiya - Letonya - Slovakya
Fransa
- Litvanya - Slovenya
Gney K?br?s RumYnetimi
- Lksemburg - Trkiye
Hollanda
- Macaristan - Ukrayna
H?rvatistan
- Malta - Yunanistan
?ngiltere
- Monako - Avrupa Birli?i

EUREKA platformundaki ikili ve oklu projelere, kme projelerine ve EUROSTARS projelerine kat?lan firmalar?n Ar-Ge harcamalar?,

- > Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara?t?rma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar?na ?li?kin Ynetmelik ve

- > Uluslararas? Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program? Uygulama Esaslar? erevesinde desteklenmektedir.

Hangi tip kat?l?mc?lar proje ba?vurusunda bulunabilir?

Sektr ve bykl?ne bak?lmaks?z?n firma dzeyinde katma de?er yaratan tm kurulu?lar EUREKAya ba?vurabilirler.

Proje ba?vurusu iin yabanc? ortak gerekli mi?

Bir EUREKA projesi ba?latmak iin iki farkl? EUREKA yesi lkeden en az birer kat?l?mc? olmas? gerekir. Dolay?s?yla, Trk firmalar?n?n EUREKA program?na proje ba?vurusunda bulunabilmeleri iin ye lkelerden en az bir tane proje orta?? bulmalar? gerekmektedir. EUREKA yesi lkelerdeki firmalar, niversiteler veya ara?t?rma kurumlar? proje orta?? olarak yer alabilirler.

Hangi Giderler Desteklenecektir?

EUREKA platformundaki projelere kat?lan firmalar?n a?a??daki harcamalar? desteklenebilecektir:

- > Personel giderleri.

- >  Proje personeline ve varsa dan??manlara ait seyahat giderleri,

- >  Alet, tehizat, yaz?l?m ve yay?n al?m giderleri;

- >   Yurtii ve yurtd??? dan??manl?k hizmeti ve di?er hizmet al?m giderleri,

 
- >  lke iindeki niversiteler, TB?TAKa ba?l? Ar-Ge birimleri, zel sektr Ar-Ge kurulu?lar? ve benzeri Ar-Ge kurum ve kurulu?lar?na yapt?r?lan Ar-Ge hizmet giderleri,

 
- >  Proje ?kt?s? rn ile ilgili olarak Trk Patent Enstitsnden al?nacak patent tescili, faydal? model tescili ve endstriyel tasar?m tescil giderleri destek kapsam?ndad?r. Trk Patent Enstitsnden al?nacak tescil i?lemine arac?l?k eden gerek ve tzel ki?i ve kurulu?lar?n dan??manl?k ve hizmet giderleri de bu kapsamda de?erlendirilir.

- >  Malzeme ve sarf giderleri,

- >  Yeminli mali m?avir giderleri.

Sa?lanan deste?in sresinde ve miktar?nda bir k?s?tlama var m?d?r?

EUREKA platformundaki projelere sa?lanan deste?in miktar?nda ve sresinde herhangi bir k?s?tlama bulunmamaktad?r. Firmalar projenin gerektirdi?i bte iin proje sresi boyunca hibe destek alabilirler.

Projelere sa?lanan deste?in oran? nedir?

EUREKA projelerine kat?lan byk firmalar?n destek kapsam?na al?nan Ar-Ge harcamalar?na %60, KOB?lerin Ar-Ge harcamalar?na ise %75 oran?nda hibe destek sa?lanmaktad?r.

YEN? B?R EUREKA PROJES? BA?LATMAK

1. Ar-Ge fikrinin projelendirilmesi

2. Ortak arama

3. Proje ba?vuru formlar?n?n haz?rlanmas?

4. De?erlendirme sreci ve projenin EUREKA etiketi almas?

DESTEK SREC?

GENEL B?LG?LER

Desteklenmesine karar verilen EUREKA projeleri kapsam?nda yap?lan harcamalar iin destek talepleri, 1 Ocak  30 Haziran ve 1 Temmuz - 31 Aral?k tarihlerini kapsayan 6 ayl?k dnemler halinde yap?lmal?d?r. Destek talebi iin a?a??da belirtilen ba?vuru formlar?n?n en ge ilgili dnemi takip eden dnemin nc ay?n sonuna kadar TB?TAKa sunulmal?d?r.

Projelerin dnemsel Ar-Ge Yard?m? ?stek Formu AGY303-01 biri as?l ve s?cak imzal?, iki kopya olmak zere Uluslararas? Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program? Uygulama Esaslar? (Uygulama Esaslar?)na uygun olarak haz?rlanarak TB?TAKa ba?vurulmal?d?r.

Uygulama Esaslar?nda belirtilen hkmler gere?ince Mali Rapor Haz?rlama K?lavuzunda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak haz?rlanan Mali Rapor, Yeminli Mali M?avire de?erlendirilip, tasdiki yapt?r?larak Yeminli Mali M?avirlik Proje Harcamalar? De?erlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500-03) Ar-Ge Yard?m? ?stek Formu AGY303-01 ekinde sunulmal?d?r.

AGY303-01 n de?erlendirme sonras?nda projenin izleyicisine gnderilmektedir. ?zleyici AGY303-01 inceledikten sonra proje sahibi kurulu? yerinde ziyaret ederek projenin dnemsel gerekle?meleri hakk?nda bilgilendirme alarak, Dnemsel ?zleme Raporu AGY403-01nu haz?rlamaktad?r.

AGY303-01 dnem ba?vurusu, Dnemsel ?zleme Raporu AGY403-01 ve Yeminli Mali M?avirlik Proje Harcamalar? De?erlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-03 sonras?nda yap?lan incelemeler neticesinde uygun bulunan destek tutar? firman?n bildirdi?i banka hesab?na aktar?l?r.

Geri Dön