Lorem ipsum

neriler


SANAY?C?LERE NER?LER

 - > retmeyi tasarlad???n?z her rnn zerinde her hangi bir s?nai mlkiyet hakk? olup olmad???n? nceden ara?t?r?n?z ve retim ve Pazarlama planlar?n?z? buna gre yap?n?z.

 - > retmeyi ve hem Trkiyede hem de yurtd???nda pazarlamay? planlad???n?z rnlerin, patent, faydal? model, endstriyel tasar?m, ve marka gibi s?nai mlkiyet haklar?ndan herhangi birini ierip iermedi?ini mutlaka tespit ediniz. Trkiyede koruman?n olmad???n? tespit etti?inizde haks?z rekabet yaratmayacak biimde sz konusu rn retebilir ve koruman?n olmad??? lkelerde pazarlayabilirsiniz.

 - > Kendi retti?iniz veya geli?tirdi?iniz herhangi bir yeni rn iin s?nai mlkiyet hakk?n? nce Trkiyede kazan?n?z bilahare ihracat yapmay? planlad???n?z lkede bu hakk? elde ediniz.

 - > Her retilen yada pazarlanan rnn zerinde patent ya da tasar?m hakk? olmayabilir. Ancak mutlaka bir markas? vard?r. Markan?z tescilli de?ilse nce Trkiyede markan?z? tescil ettiriniz hemen sonrada ihracat yapt???n?z ya da planlad???n?z lkelerde rhan hakk? talepli olarak tescil ettiriniz. Ayr?ca patent ya da faydal? model ile korunabilecek bir bulu?, yada zgn endstriyel tasar?m olarak korunabilecek rn yenilikleriniz varsa bunlar? da nce Trkiyede sonra ihracat yapmay? planlad???n?z lkelerde rhan hakk? talepli olarak tescil ettiriniz.

- >  Ba?ka lkelerde tescil iin Rhan Haklar?n?zda mutlaka yararlan?n?z. Trkiyede usulne uygun olarak marka, patent veya endstriyel tasar?m mracaat? yapt?ktan sonra Trkiyenin de taraf oldu?u Paris Szle?mesinin getirdi?i rhan hakk?ndan yararlanarak ihracat veya retim yapmay? planlad???n?z lkelerde de ayn? ba?vuruyu yap?n?z.

- >  Her s?nai mlkiyet hakk?n?n sadece korundu?u lkede geerli oldu?u ve ba?ka lkelerde bir koruma isteniyorsa, o lkelere de ayr?ca ba?vuru yap?lmas? gerekti?ini unutmay?n?z. Bu tr bir ba?vuru iin yararlan?labilecek <> ba?vuru sahibinin kendi lkesinde veya Paris Szle?mesine taraf 137 lkenin herhangi birinde yapt??? ba?vurudan itibaren patent iin 12 ay ierisinde, marka veya tasar?m iin de 6 ay ierisinde szle?meye taraf bir ba?ka lkeye ba?vuru yapabilmesi ve ba?ka lkeye yapt??? ba?vurunun incelemesinin kendi lkesine yapt??? ba?vuru tarihi itibariyle yap?lmas? anlam?ndad?r.

- >  Tescilsiz bir marka ile kesinlikle ihracat yapmay?n?z.

- >  Tescilsiz marka kullan?m? yasak olmamas?na ra?men ba?ka lkelere yap?lacak ihracatta, ihracat yap?lan lkede ayn? mallar iin tescilli benzer bir marka varsa gmrklerde ve d?? piyasada mallar?n?za el konulmas? riski vard?r. Ayn? durum i piyasada da geerlidir. Buna gre; mallar?n?z 556 Say?l? Markalar?n Korunmas? Hakk?nda Kanun Hkmnde Kararname ve haks?z rekabeti dzenleyen di?er yasa hkmlerine istinaden toplat?labilir.

PATENT / FAYDALI MODELE ?L??K?N NER?LER

 - > Tescilli patent / faydal? modelleriniz zerinde yap?lan geli?tirmeler, yenilikler ve iyile?tirmeler iin patent / faydal? model ba?vurular?n?n yap?lmas? gerekmektedir. Bu de?i?ikliklere ili?kin ba?vurular?n yap?l?p yap?lmad???ndan emin olunuz.

- >  ?ncelemeli patentlerin 20 y?ll?k, incelemesiz patentlerin 7 y?ll?k ve faydal? modellerin de 10 y?ll?k koruma sreleri boyunca, ba?vuru tarihine tekabl eden ay ve gne kadar y?ll?k cret demelerinin yap?lmas? gerekmektedir. Aksi taktirde demeler 6 ayl?k ek sreler ierisinde cezal? olarak yap?labilir. Bu sre ierisinde de deme yap?lmazsa ba?vurular geersiz say?lmaktad?r. Bu nedenle, y?ll?k cret srelerinin kay?tl? oldu?undan ve deme i?lemlerinin tamamland???ndan emin olunuz.

- >  Patentinizin / faydal? modelinizin kullan?m?n? tevsik eden evraklar?n, tescilinin ilan edildi?i tarihten itibaren 3 y?l ierisinde ilgili kurum nezdinde dosyalanmas? gerekmektedir. Aksi taktirde 551 Say?l? KHK gere?ince zorunlu lisans do?maktad?r. Yasal sresi ierisinde kullan?m evraklar?n? dosyalay?n?z.

- > Patentinizin / faydal? modelinizi al??may? d?nd?nz ya da faaliyet gsterdi?iniz lkelerde tescilinin yap?lmas? gerekmektedir. Tescilinizin bulunmad??? lkelerde 1 y?ll?k rhan haklar?n?zdan faydalanabilirsiniz. al??may? d?nd?nz veya al??t???n?z lkelerde tescil i?lemlerinizi tamamlay?n?z.

- >  Patent / Faydal? model sicil kay?tlar?nda yer alan unvan, adres gibi bilgileri kontrol ederek, de?i?iklikler varsa, bu de?i?ikliklerin Sicil Kay?tlar?nda da yap?lmas? iin gerekli ba?vurular?n yap?ld???ndan emin olunuz.

 - > Tescilli patent / faydal? modelinizden do?an tekel haklar?n?z?n korunmas? iin patentinizin/faydal? modelinizin takibini yapmay? unutmay?n?z.

Geri Dön